Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια «Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη με α.α. 44/2017, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.56 – εγκεκρ. πίστωση 9.000,00 € από...

Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. πλήν Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια σκυροδέματος για τις...

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής προϋπολογισμού δαπάνης 3.360.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  4.166.400,00€, με δυνατότητα...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα

στις .

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια...

Δημοπρασία για παραχώρηση εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων σε στάσεις συγκοινωνιών

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10.00 έως 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημαρχείο Καλαμάτας (αίθουσα 2.13), οδός Αθηνών αριθ. 99, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100,...

Διαγωνισμός για «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 77341000-2.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ”

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ”, με προϋπολογισμό 48.000,00€. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 2-05-2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων- Δημοπρασιών του Δήμου Καλαμάτας .

Οι...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr