Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. πλήν Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. πλην Καλαμάτας, προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αθηνών 99 γραφείο 2.15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 26-04-2017. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ..

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακήρηξη εδώ 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr