Δημοπρασία για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος το οποίο περιγράφεται παρακάτω, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού ήτοι τοποθέτηση μηχανοκίνητων και μη θαλάσσιων μέσων αναψυχής ως εξής:

Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)*

Τιμή εκκίνησης σε ευρώ/τ.μ.

/έτος

(ελάχιστο όριο προσφοράς)

1

Έναντι χειμάρου «Κερεζένια» ανατολική παραλία Καλαμάτας

ΚΟΡΥΦΕΣ

Χ

Υ

ΠΛΕΥΡΕΣ

50τ.μ.

20,00€

Α

334139.436

4098620.169

10.00

Β

334148.964

4098617.133

5.00

Γ

334150.482

4098621.897

10.00

Δ

334140.954

4098624.933

5.00

2

Ανατολική παραλία  (30 μ. πλησίον καταστήματος «SEASIDE»)

ΚΟΡΥΦΕΣ

Χ

Υ

ΠΛΕΥΡΕΣ

50 τ.μ.

30,00 €

Α

333712.35

4098759.54

5.00

Β

333717.18

4098758.22

10.00

Γ

333714.55

4098748.57

5.00

Δ

333709.72

4098749.89

10.00

3

Ανατολική παραλία  (50 μ. Δυτικά  Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»)

ΚΟΡΥΦΕΣ

Χ

Υ

ΠΛΕΥΡΕΣ

50 τ.μ.

20,00 €

Α

334882.650

4098361.421

5.00

Β

334888.098

4098358.908

10.00

Γ

334884.608

4098351.344

5.00

Δ

334879.160

4098353.858

10.00

4

Αλμυρός Βέργας (Νότια πάρκινγκ «COSI», έμπροσθεν δημοτικού πάρκου Αλμυρού)

ΚΟΡΥΦΕΣ

Χ

Υ

ΠΛΕΥΡΕΣ

50 τ.μ.

20,00 €

Α

335713.561

4095865.255

5.00

Β

335714.046

4095860.279

10.00

Γ

335704.093

4095859.309

5.00

Δ

335703.608

4095864.285

10.00

5

Ανατολική παραλία (30 μ. ανατολικά Ξ/Δ ELITE

ΚΟΡΥΦΕΣ

Χ

Υ

ΠΛΕΥΡΕΣ

50 τ.μ.

20,00 €

Α

334551.456

4098486.186

5.00

Β

334556.207

4098484.627

10.00

Γ

334553.071

4098475.125

5.00

Δ

334548.339

4098476.683

10.00

      

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών  αριθμός 99- αίθουσα 2.13- ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ .

Η αρχική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της αρχικής τιμής ανά τ.μ. με τα παραχωρηθέντα τ.μ. χώρου αιγιαλού ανά περιοχή x 3 έτη ήτοι:

30,00€ χ 50 τ.μ. χ 3 έτη= Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00€) για την θέση πλησίον καταστήματος SEASIDE και 20,00€ χ 50 τ.μ. χ 3 έτη= Τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) για τις υπόλοιπες θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή αποκλεισμού: γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς ήτοι:

Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) για την θέση πλησίον καταστήματος SEASIDE και Τριακόσια ευρώ (300,00€) για τις υπόλοιπες θέσεις.

 Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης (παραχώρησης) καθορίζεται σε τρία έτη με λήξη των συμβάσεων την 31-12-2019. Το επιτευχθέν μίσθωμα προσαυξάνεται με τα ισχύοντα τέλη χαρτοσήμου τα οποία βαρύνουν τον μισθωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών, στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κ. Μπουρίκα Σοφία, τηλ. 27213-60739 και 2721360840 γραφείο 1.21. 

Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ και την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr