Δημοπρασία για εκποίηση υλικών του Δήμου

στις .

Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα γίνει την 26 του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμάτας, Αθηνών 99, η εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών του Δήμου που βρίσκονται σε διάφορους χώρους των εγκαταστάσεων του.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 3.315 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
α) Αλουμίνιο, 1.300kg X 0,30€/kg = 390 €
β) Σίδερο, 19.500kg X 0,15€/kg € = 2.925 €
Σύνολο: 3.315€
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών, αλουμίνιο και σίδηρο μαζί και όχι μέρος αυτών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 331,5 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ' αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση λεπτομερειών των όρων της σχετικής διακήρυξης καθώς επίσης και να επισκεφτούν το εκποιούμενο υλικό μετά από συνεννόηση με τον κ. Δημήτριο Γεωργακίλα στο τηλ. 2721087710.

Την προκήρυξη μπορείτε να δείτε  εδώ και τη διακήρυξη εδώ.

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr