Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκεs του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών προσώπων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τηνΠρομήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για το έτος 2018”.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς τον Φ.Π.Α. 519.036,95€ και με Φ.Π.Α. 643.605.82 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 14/08/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/09/2017. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι προσφορές θα έχουν χρόνο ισχύος όχι μικρότερο από 180 (180) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την διακήρυξη εδώ

την περίληψη εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr