Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου,χρωμάτων κ.λ.π. 2017

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την "Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2017)"προϋπολογισμού: 60.611,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην 27-09-2017 Αθηνών 99, 2Ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 . Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11:00 π. μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την περίληψη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

την μελέτη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

τιμολόγιο προσφοράς εδώ

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr