Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών ιδιωτικού τομέα

στις .

Ο Δικαιούχος Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4445/2016 (Τεύχος Α΄236/19-12-2016), σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη», οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου καθορίστηκαν με την αριθ. Δ28/οικ. 31354/2352/15-9-2014 (ΑΔΑ:6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) υπουργική απόφαση, παρατείνεται έως 31-12-2017.
  2. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».
  3. Την αριθ. Δ23/οικ.20171/1040 Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ.1602/τ.Β΄/10-05-2017), ''Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος « Στέγαση & Επανένταξη»,
  4. Το αριθ.25797/12-06-2017 έγγραφό μας, με το οποίο εστάλη στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), που είναι η ''Αρχή Διαχείρισης'', Αίτηση Χρηματοδότησης από 01-04-2017 έως 31-12-2017 του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού: 22.077,00 €, για συνέχιση του Σχεδίου ''Στέγαση & Επανένταξη στην Καλαμάτα :Πολυδύναμο σχέδιο δράσεων κοινωνικής παρέμβασης για τους αστέγους'' του Προγράμματος ''ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ'',
  5. Την Προγραμματική Σύμβαση η οποία συνήφθη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. & του Δήμου μας, σύμφωνα με την ανωτέρω Αίτηση Χρηματοδότησης,
  6. Τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της Αρχής Διαχείρισης του Προγράμματος «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
  7. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του Σχεδίου,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

Τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ενδιαφέρονται να προβούν στη σύναψη συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με ωφελουμένους του παραπάνω προγράμματος, να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι τις 15-09-2017 στην Δ/νση Πρόνοιας, ισόγειο Διοικητηρίου, γραφείο 363, τηλ.: 27213 61862 & 2721361858.
Αναλυτικότερα, ο Δήμος Καλαμάτας στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , θα χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία τέσσερα (4) άτομα άνω των 25 ετών (ωφελούμενοι του Προγράμματος) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ/Ε), συνάπτοντας διμερή σύμβαση επιχορήγησης μεταξύ Δικαιούχου (Δήμου Καλαμάτας) & εργοδότη και σύμβαση μεταξύ εργοδότη και ωφελούμενου. Οι συµβάσεις θα είναι ορισµένου χρόνου, θα έχουν διάρκεια τρείς µήνες και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Ο χρόνος απασχόλησης θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31-12-2017. Ως ποσό χρηµατοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις, µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων & το διαδικτυακό τόπο του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Το επίσημο κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr