ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για συντήρηση θερμάνσεων σχολείων, (Κ.Α. 30.7331.17– εγκεκρ. πίστωση 11.036,00 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 11.036,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 50980/07-11-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης μελέτης και τρόπο ανάθεσης. Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έως και την Τρίτη 21-11-2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 15:00, για την παροχή υπηρεσιών όπως αποτυπώνεται στην υπ' αρ. 113/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσιών θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακα¬λού¬με, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η παροχή υπηρεσιών αφορά:
Περιγραφή – Ενδεικτικός προϋπολογισμός (CPV 5072000-8)

α/α Περιγραφή εργασίας Ποσότητα (τεμ) Τιμολόγηση Μερική Δαπάνη
1 ΑΡΘΡΟ 1: Συντήρηση συγκροτήματος καυστήρα - λέβητα (ισχύος έως 70.000 kcal) 32τεμ X 75,00 € = 2.400,00 €
2 ΑΡΘΡΟ 2: Συντήρηση συγκροτήματος καυστήρα - λέβητα (ισχύος από 70.000 kcal και πάνω) 52τεμ X 125,00 € = 6.500,00 €
Σύνολο Δαπάνης 8.900,00 €
Φ.Π.Α. 24% 2.136,00 €
Γενικό Σύνολο 11.036,00 €

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο, Αθηνών 99, γραφείο 2.14, τηλ.2721360883). 

Τη μελέτη μπορείτε να δείτε εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr