Διαγωνισμός για συντήρηση παιδικών χαρών

στις .

Ο Δήμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση παιδικών χαρών (2018)», προϋπολογισμού 39.993,36 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 26/03/2018 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων γραφείο 0.04. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Tην προκήρυξη-περίληψη διακήρυξης μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ, τη μελέτη εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr