Διαγωνισμός για φυτοπροστασία αλσυλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018)», προϋπολογισμού 41.912,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων γραφείο 0.04. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΤΗΛ: 27213 60857, FAX: 27213 60857 Χρυσανθακόπουλος Κώστας.

E-mail: k.chrisanthakopoulos@kalamata.gr

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης και διάρκεια: Η σύμβαση αφορά τη φυτοπροστασία δένδρων θάμνων και χλοοταπήτων του Δήμου Καλαμάτας για ένα έτος.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Νέο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 27/03/2018 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. 

Την προκήρυξη-περίληψη διακήρυξης μπορείτε να  δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ, το ΤΕΥΔ εδώ και τη μελέτη εδώ.

 


 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr