Διαγωνισμός για φυτοπροστασία αλσυλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018)», προϋπολογισμού 41.912,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων γραφείο 0.04. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΤΗΛ: 27213 60857, FAX: 27213 60857 Χρυσανθακόπουλος Κώστας.

E-mail: k.chrisanthakopoulos@kalamata.gr

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης και διάρκεια: Η σύμβαση αφορά τη φυτοπροστασία δένδρων θάμνων και χλοοταπήτων του Δήμου Καλαμάτας για ένα έτος.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Νέο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 27/03/2018 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. 

Την προκήρυξη-περίληψη διακήρυξης μπορείτε να  δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ, το ΤΕΥΔ εδώ και τη μελέτη εδώ.

 


 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr