Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61814 & 27213-61826

Για την αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας ως προς το χρόνο ισχύος απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Έντυπο Οικοδομικής Αδείας (ΟΑ) του ιδιοκτήτη
  3. Φύλλο ελέγχου
  4. Έντυπο δήλωσης - ανάληψης (από Μηχανικό)
  5. Έντυπο δήλωσης - ανάθεσης μελέτης & επίβλεψης
  6. Φωτογραφίες πρόσφατες
  7. Τεχνική Έκθεση για το στάδιο εργασιών
  8. Πιστοποιητικό μη εκποίησης

Search