Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας Μαρτίου 2018

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΔ7ΘΩΕΕ-ΡΑ6 ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας του μηνός Μαρτίου 2018.
 

Search