Αναπλήρωση Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Η με αριθ. 89/2016 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την αναπλήρωση των Διευθυντών του Δήμου.


Search