Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Η με αριθ. 85/2016 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου.


Search