Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εκτίμησης του μεγέθους των παραλείψεων και των ελαττωμάτων των Η/Μ εγκαταστάσεων της σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Με την υπ' αρ. πρωτ. 11713/17-3-16 Απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπής που αποφασίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την 571/2015 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΤΠΡΩΕΕ-ΚΣ3)

Search