Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας

Με την αριθ. 215/35813/28.7.2015 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας (ΑΔΑ: 6ΔΑΣΩΕΕ-ΓΤΡ)

Search