Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2018 του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου Νικόλαος Παπαθεοδώρου, με απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΠ6ΚΟΡ1Φ-9ΙΡ) επικύρωσε τις αρ. 577/2017, 578/2017 και 565/2017 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, που αφορούν στην ψήφιση του Προϋπολογισµού, του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης και του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονοµικό έτος 2018.

Ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έξοδα και τα έσοδα, που αμφότερα ανέρχονται σε 64.374.014,99 €. Το αποθεματικό ανέρχεται σε 587.620,07 €.
Ο Προϋπολογισμός, αφού εφαρμοσθούν και σχετικές παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη του νέου έτους και δίδει τη δυνατότητα απρόσκοπτων και χωρίς κενά πληρωμών εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας σε προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών, καθώς και σε αναδόχους έργων.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr