Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (2018)"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2018 , Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς:
1) Κ.Α. 30.7323.40 Mίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου με πίστωση 64.000,00 €.
2) Κ.Α. 35.7332.01 Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων (αυτεπιστασία), με πίστωση 5.000€.
3) Κ.Α. 20.7325.15 Εορταστικός φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων (2018) με πίστωση 2.000€.
4) Κ.Α. 20.7325.17 Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. Χώρων , πλατειών κ.λ.π.)(2018) με πίστωση 2.000€.
5) Κ.Α. 20.7325.18 Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης (2018), με πίστωση 2.000€. και προϋπολογισμού μελέτης 74.363,00€ με Φ.Π.Α , σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 26 / 2018 μελέτη του Δήμου ),
Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν δικαίωμα από το νόμο ( ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008 ), να καταθέσουν , στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας (Αθηνών 99 - 24134 - Καλαμάτα - 2ος όροφος), έως και την 20 Ιουνίου 2018, ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.00 Μ.Μ. τα ακόλουθα:
α. Κλειστή οικονομική προσφορά ( συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς της μελέτης ) και Φωτοτυπίες άδειας κατοχής και κυκλοφορίας οχήματος-μηχανήματος , διπλώματος οδήγησης- χειρισμού μηχανήματος , απόδειξης πληρωμής τελών κυκλοφορίας, απόδειξης πληρωμής ασφαλίστρων.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
ε) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] & Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την διακύρηξη.
Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Μάλαμα Χαράλαμπο ,Δημαρχείο (Αθηνών 99), 2ος όροφος, γραφείο 216, τηλ. 2721360877.

Τη μελέτη μπορείτε να δείτε εδώ

Την Περίληψη και τη Διακήρυξη εδώ.

Την ΤΕΥΔ εδώ

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr