Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

στις .

          Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»   προϋπολογισμού 49.699,20€ ( σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. :20.7135.03 του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Καλαμάτας.

         Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων που βρίσκονται στην οδό Αθηνών 99, ισόγειο, γραφείο (08), στις 14-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 11.00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.Την μελέτη μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Την  προκήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ και το τυποποιημένο  έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr