Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ».

στις .

 

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΥΠΠΕΘ) συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 13.750,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», απευθείας προς την Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, στην διεύθυνση Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, Β’ Κτήριο, 2ος όροφος (Γραφείο 324) έως 18-04-2019 και ώρα 13:00, για την προμήθεια όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθμόν 2/2019 μελέτη της Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α-βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 2) σε άλλες μορφές εταιρειών τους Διαχειριστές.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016.

Επισυνάπτεται η Μελέτη 2/2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων οι τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο προσφοράς.

            Την Μελέτη μπορείτε να την δείτε εδώ.

Email επικοινωνίας : sempedk@gmail.com

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 27213-60824 και 27213-60765

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr