Αίτηση υποβολής αντιρρήσεων παράβασης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης, Αριστομένους αρ. 28 Καλαμάτα, τηλ. 27213 60750.


Ο παραβάτης μπορεί να εμφανισθεί εντός τριών ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης και να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις του εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών αρ. 99 επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της βεβαιωθείσας παράβασης
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης οδηγού

Αίτηση αντιρρήσεων παράβασης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Search