Θεσμικό πλαίσιο

Θεσμικό πλαίσιο

Ο Δήμος Καλαμάτας αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Α΄ Βαθμού (Ο.Τ.Α.) και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.). Οι βασικοί νόμοι, που διέπουν τη λειτουργία του, είναι ο Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006) και ο Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση