Αίτηση υποβολής αντιρρήσεων παράβασης Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης, Αριστομένους αρ. 28 Καλαμάτα, τηλ. 2721360750.

 

Ο παραβάτης μπορεί να εμφανισθεί εντός τριών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πράξης βεβαίωσης παράβασης και να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις του εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών αρ. 99 επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο της βεβαιωθείσας παράβασης.

Αίτηση αντιρρήσεων παράβασης Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας

Search