Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής για διόρθωση Ορίων Ιδιοκτησίας ή Εμβαδού

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικών-Τοπογραφικών Εφαρμογών & Χωροταξίας
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61825 & 27213-61815-8

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά για Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής για τις παρακάτω περιπτώσεις:

   1. Διόρθωση ορίων ιδιοκτησίας
   2. Διόρθωση εμβαδού
 1. Αίτηση ιδιοκτήτη στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντα, ο λόγος για τον οποίο ζητείται η σύνταξη της διορθωτικής πράξης, η πολεοδομική ενότητα, ο κτηματολογικός αριθμός της ιδιοκτησίας.
 2. Τίτλος ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία κύρωσης της Π.Ε. καθώς και προηγούμενοι τίτλοι ιδιοκτησίας έως την 10/3/1982 εφόσον απαιτούνται. Επικυρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τους παραπάνω τίτλους ιδιοκτησίας.
 3. Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου (μεταγραφής, μη εκποίησης, βαρών και αγωγών) καθώς και αντίγραφο μερίδας ιδιοκτήτη στις 10/3/1982 και κατά την ημερομηνία κύρωσης της Π.Ε. (αν η μερίδα του ιδιοκτήτη είναι μεγάλη, απαιτείται πρόσθετα βεβαίωση δικηγόρου και μηχανικού για την έκταση των ιδιοκτησιών στην εν λόγω πολεοδομική ενότητα, στις 10/3/1982 για τον υπολογισμό των εισφορών).
 4. Δήλωση ιδιοκτησίας ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτητών κατά την ημερομηνία κύρωσης της Π.Ε.
 5. Στις περιοχές που λειτουργεί γραφείο κτηματολογίου απαιτείται κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
 6. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαγράμματος πράξης εφαρμογής όπου να σημειώνεται η εν λόγω ιδιοκτησία.
 7. Ακριβές φωτοαντίγραφο του προς διόρθωση κτηματολογικού πίνακα.
 8. Σύντομο ιστορικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου που να αναφέρεται πρόσθετα η απόφαση κύρωσης της Π.Ε., το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και η αρίθμηση της διορθωτικής πράξης.
 9. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Π.Ε.
 10. Αυτοψία και έλεγχος ακρίβειας του Τοπογραφικού Διαγράμματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
 11. Διορθωμένοι πίνακες της Π.Ε. (εις 7πλούν) με Α.Φ.Μ.

Search