Σύνδεση με τα Δίκτυα Ηλεκτρισμού-Ύδρευσης προ 1955

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών & Αυθαιρέτων
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: τηλ: 27213-61798 & 27213-61787

Δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης για κτήρια κατασκευασμένα προ του έτους 1955:

  1. Αίτηση.
  2. Δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνετε που βρίσκεται η οικία, ότι στερείται ΔΕΗ ή ΎΔΡΕΥΣΗ, πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι, από τι είναι κτισμένη, πόσοι όροφοι είναι, ότι δεν βρίσκεται σε ρέμα, ότι δεν καταπατάει κοινόχρηστο χώρο, ότι είναι κτισμένη προ του έτους 1955 και εάν βρίσκεται εντός ή εκτός οικισμού.
  3. Τέσσερις (4) φωτογραφίες του κτηρίου από την ίδια πλευρά (πρόσοψη).
  4. Βεβαίωση Δημάρχου που να βεβαιώνει ότι το κτίριο είναι κατασκευασμένο προ του έτους 1955 μαζί με φωτογραφία του κτηρίου επικολλημένη στη βεβαίωση και σφραγισμένη ή συμβόλαια από τα οποία να προκύπτουν ότι το κτήριο προϋπάρχει προ του έτους 1955 (εις διπλούν).
  5. Οδοιπορικό σκαρίφημα εις διπλούν.
  6. Δήλωση αντοχής, υπογεγραμμένη από δύο (2) Μηχανικούς, στην οποία θα υπάρχει επικολλημένη φωτογραφία του κτηρίου και οδοιπορικό σκαρίφημα.

Search