Προσωρινή θεώρηση οικοδομικής άδειας για σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών & Αυθαιρέτων
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61798 & 27213-61787

Σύμφωνα με το έγγραφο 28.116/1991 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για την προσωρινή θεώρηση οικοδομικής άδειας για σύνδεση με τα δίκτυα Ηλεκτρισμού και Ύδρευσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Η πρωτότυπη Οικοδομική Άδεια με αρ.:....................... και φωτοαντίγραφα αυτής, όσα οι επιθυμητές συνδέσεις.
  3. Υπεύθυνες δηλώσεις των επιβλεπόντων μηχανικών.
  4. Αποδείξεις αμοιβών επίβλεψης ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ, επί των αμοιβών επιβλέψεων, για τους προς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση χώρους.
  5. Τριπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας με αρ.:.................................... για γκαράζ.
  6. Υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού, θεωρημένη από το σωματείο τους για Ο.Α. από 15/5/97 και εντεύθεν.

Search