Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας

Επεκτείνεται η διευκόλυνση χρήσης μειωμένου ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα και σε υπαλλήλους των ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τούτο αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-8Υ7), δεδομένου ότι έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η προαναφερεθείσα εγκύκλιος εκδόθηκε σε συνέχεια έτερης εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ) του Υπουργείου αυτού, που αφορά στη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν και απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας τους.

Search