Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση για ανάδειξη μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2013)»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2013)» (Κ.Α. 30.7331.18 – εγκεκρ. πίστωση 10.000€ για το 2013, από ΣΑΤΑ και προϋπολογισμού μελέτης 11.254,50€), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές. 

Παρατίθενται η σχετική ανακοίνωση και η μελέτη του έργου.

Search