Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ 3ου και 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Τίτλων Βιβλίων για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων 13ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Δημοτικό Σχολείου. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΥΠΠΕΘ) με προϋπολογιζόμενες αξίες 1.749,74€ και 1.746,11€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%

Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έως 05/03/2019, απευθείας προς την Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, στην διεύθυνση Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, Β’ Κτήριο, 2ος όροφος (Γραφείο 324) και ώρα 13:00, για την προμήθεια όπως αποτυπώνεται στις υπ' αριθμόν 7.10/2018 και 7.11/2018 μελέτες της Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης.

            Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 2) σε άλλες μορφές εταιρειών τους Διαχειριστές.

   β. Φορολογική ενημερότητα

   γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

   δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016.

Επισυνάπτονται οι Μελέτες 7.10/2018 και 7.11/2018 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες παρέχονται μεταξύ άλλων οι τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγια προσφοράς για τις ανωτέρω αναφερόμενες Σχολικές Μονάδες.

Στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να δώσουν προσφορά για όλες τις αναφερόμενες στην πρόσκληση σχολικές μονάδες, θα συντάξουν και θα αποστείλουν ξεχωριστές προσφορές. Σε κάθε μια προσφορά θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Διευκρίνηση :

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, μετά την τροποποίηση του με τον Ν.4497/2017, μπορεί, η Σχολική Επιτροπή Α’βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας, (όπου υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το ανωτέρω άρθρο) κατά ποσοστό έως 30%, ώστε να καλυφθεί το διαθέσιμο ποσό των 1.750,00€ ανά Σχολική Βιβλιοθήκη.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Μελέτες (σε αρχεία pdf) από τους ακόλουθους συνδέσμους :

Μελέτη 7.10/2018

Μελέτη 7.11/2018

Μπορείτε να κατεβάσετε τα Τιμολόγια Προσφορών (σε αρχεία docx) από τους ακόλουθους συνδέσμους :

Τιμολόγιο Μελέτης 7.10/2018

Τιμολόγιο Μελέτης 7.11/2018

Email επικοινωνίας : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 27213-60824

Search