Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εκτυπώσεων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 272.597,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν. 4605/2019, την 05-05-19 καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι 19-4-19 και ώρα 11.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 05-5-19 και η ώρα λήξης 15.00. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακήρυξη εδώ

 

Search