Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού: 74.016,22 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορείτε να τη δείτε  εδώ 

Την μελέτη μπορείτε να την δείτε εδώ

το έντυπο ΤΕΥΔ μπορείτε να το δείτε εδώ

Search