Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοπρασία για την εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών του Δήμου

O Δήμος θα πραγματοποιήσει φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 17 Μαΐου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμάτας, Αθηνών 99, για εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών του Δήμου που βρίσκονται σε διάφορους χώρους των εγκαταστάσεων του.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 5.880 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Εκτιμώμενο βάρος Χ ελάχιστη τιμή προσφοράς
ήτοι: 39.200 kg X 0,15€/kg = 5.880 €
Σύνολο: 5.880€

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών και όχι για μέρος αυτών.
Το ακριβές βάρος του προς εκποίηση υλικού θα προσδιορισθεί με ζύγιση, κατά την διαδικασία παραλαβής από τον πλειοδότη και με βάση το αποτέλεσμα της ζύγισης (άθροισμα kg ζυγολογίων) θα προσδιοριστεί η τελική αξία των υλικών, την οποία θα καταβάλλει ο πλειοδότης στον Δήμο.
Προσφορές μικρότερες του ποσού του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς απορρίπτονται
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 588,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ' αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση λεπτομερειών των όρων της σχετικής διακήρυξης καθώς επίσης και να επισκεφτούν το εκποιούμενο υλικό μετά από συνεννόηση με τον κ. Δημήτριο Γεωργακίλα στο τηλ. 2721087710.

Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

 

 

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search