Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 2019

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων" με Κ.Α: 35.7425.10 προϋπολογισμού 4.997,20. € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 10/2019.
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την ΔΕΥΤΕΡΑ 3-6-2019 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο 03 της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Αθηνών 99.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει καμία μετακλητή καταδικαστική απόφαση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
δ. Καταστατικό της εταιρείας συνοδευόμενο με βεβαίωση ισχύος (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της 10/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και πιστής τήρησής τους.
στ. Άδεια λειτουργίας ιδιόκτητης κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4056/2012).
ζ. Υπεύθυνη δήλωση συγκρότησης συνεργείου από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στον χειρισμό παραγωγικών ζώων.
η. Υπεύθυνη δήλωση κατοχής κατάλληλου φορτηγού οχήματος με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκρίσεις, τα οποία να φέρουν ειδικές ράμπες, δέστρες, ιμάντες και λοιπό εξοπλισμό, με δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των ζώων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ

 

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search