Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης 2019

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και Δημοτικού οδικού δικτύου 2019»προϋπολογισμού 59.991,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων γραφείο 0.03. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Η σύμβαση αφορά την υπηρεσία«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους ,οικόπεδα και Δημοτικού οδικού δικτύου 2019»και όπως αυτή περιγράφεται στην μελέτη 2/2019 της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 6/06/2019 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ, τη μελέτη εδώ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ.

 

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search