Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για συντήρηση Παιδικών Χαρών 2019

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (2019)», προϋπολογισμού 44.999,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πάρκων Αλσυλλίων και Παιδικών Χαρών γραφείο 0.04. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25/06/2019 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ την περίληψη εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ

 

Search