Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου 2019

Ο Δήμoς Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2019)», προϋπολογισμού 45.210,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η περίληψη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά και σε μια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων γραφείο 0.03. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 5/07/2019 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ, τη μελέτη εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ.

 

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search