Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την μίσθωση μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, προϋπολογισμού 134.704,92€ ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.

Κωδικός CPV: 43310000-9

Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για άλλους τρείς μήνες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία δημοσίευσης την 21-06-2019. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 21-06-2019 και η ώρα έναρξης η 10.00.00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 07-07-2019 και η ώρα λήξης 15.00.00 μ.μ..

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

 

[1]        Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)

Search