Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας

Μετά από ερωτήσεις που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από ασκούμενους δικηγόρους, διευκρινίζεται ότι: η υπ’αριθμ.πρωτ.25935/20.6.2019 πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΝΨ1ΩΕΕ-190 για ασκούμενους υποψήφιους δικηγόρους στο Δήμο Καλαμάτας αφορά μόνο ασκούμενους δικηγόρους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας (ΦΕΚ 983/22.3.2019/τεύχος Β΄).

Search