Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης -εκπαιδευτικού υλικού

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 237.486,52 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.

Κωδικός CPV: 30199000-0 , 37800000-6 , 37524100-8

Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση ισχύει για δύο έτη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία δημοσίευσης την 19-07-2019. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 19-07-2019 και η ώρα έναρξης η 15.00 μ.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 4-08-2019 και η ώρα λήξης 23.00.00 μ.μ..

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακήρυξη εδω

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search