Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Καλαμάτας (2019)

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, προϋπολογισμού 90.768,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.

Κωδικός CPV: 50232100-1

Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία δημοσίευσης την 08-08-2019. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 08-08-2019 και η ώρα έναρξης η 11.00.00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 25-08-2019 και η ώρα λήξης 23.00.00 μ.μ..

Την μελέτη θα την δείτε εδώ

Την προκήρυξη-διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση