Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία"δαπάνες διάθεσης ογκωδών απορριμμάτων"

Ο Δημαρχών Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, προϋπολογισμού 111.600,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία δημοσίευσης την 30-08-2019. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30-08-2019 και η ώρα έναρξης η 11.00.00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 16-09-2019 και η ώρα λήξης 23.00.00 μ.μ.. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την προκήρυξη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

Search