Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα, προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο 204 Αθηνών 99 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 29-10-2019. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την περίληψη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

την μελέτη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search