Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια ανθόφυτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ανθόφυτων για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Προϋπολογισμού 4.169,70€ με το Φ.Π.Α 13%, σύμφωνα με τη μελέτη υπ’ αριθμ. 22/2019.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα. Στο φάκελο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η προσφορά θα κατατεθεί στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και την Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 10:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας υποβάλλεται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει καμία μετακλητή καταδικαστική απόφαση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα,
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016),
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

 

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search