Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για υπηρεσίες "Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων 2020"

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (2020)», προϋπολογισμού 74.354,17 ευρώ με το Φ.Π.Α..
Πληροφορίες: Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων γραφείο 0.03. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 20/11/2019 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. 

Την περίληψη της δικήρυξης μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ, τη μελέτη εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ.

 

 

Search