Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Απεντομώσεις δημοτικών χώρων 2019

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Απεντομώσεις δημοτικών χώρων (2019)». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.2019/50480 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1575.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω σε σχετικό έντυπο που υπάρχει στην μελέτη 21/2019 της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
καθώς και όσα σαφώς αναφέρονται στο άρθρο 10 (Απαραίτητα δικαιολογητικά στην μελέτη 21/2019 και ειδικότερα στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων)
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την 29/11/2019 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο Ο3- Αθηνών 99 .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στον κ. Ηλιόπουλο Δημήτριο γεωπόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ:27213 60855.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search