Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

«Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους (2021)»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους (2021), με Κ.Α. 30.7131.16,  εγκεκρ. πίστωση 24.800,00€ (ΣΑΤΑ 2021) και προϋπολογισμού μελέτης 24.799,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 962/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ46ΑΩΕΕ-Ξ20) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε, σε κλειστό φάκελο, την οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, για την προμήθεια, όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 30/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί κι ισχύει.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

 

  • Υπεύθυνη δήλωσηπερί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τοάρθρο 23 του Ν.4782/2021)
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας δηλ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, Γενικό πιστοποιητικό (δεν ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις). άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2) και (3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (5) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, (άρθρο 80 παρ.12  του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Περιγραφή – Ενδεικτικός προϋπολογισμός (CPV 44113620-7)

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ.Μ.

ΑΞΙΑ

1412

Προμήθεια ειδικού ψυχρού ασφαλτομίγματος

τεμ.

5.420,00

3,69

19.999,80

     

ΣΥΝΟΛΟ

19.999,80

     

Φ.Π.Α. 24%

4.799,95

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.799,75

Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε για τη λήψη του παρόντος.

Περισσότερες πληροφορίες στον κα. Ιωάννα Νικολοπούλου, Αθηνών 99, τηλ.2721360869.

ΜΕΛΕΤΗ

 

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech