Πολιτική Προστασία

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

 Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε έγγραφο (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) με θέμα “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών”. Στο έγγραφο, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ, αναφέρονται αναλυτικά οι προπαρασκευαστικές δράσεις, καθώς και οι δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, άμεσης και βραχείας διαχείρισης των συνεπειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

     Παρέχονται επίσης συντονιστικές οδηγίες που αποβλέπουν στη συνέργεια, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα, με απώτερο σκοπό την άμεση και συντονισμένη απόκριση των φορέων.

Search