Αντικείμενα της επιτροπής είναι η επεξεργασία, ζύμωση και ολοκλήρωση των προτάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου, η αξιολόγηση νέων προτάσεων, η παρακολούθηση υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου, ο συντονισμός των Ομάδων Εργασίας, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο, Ιδρύματα, τοπικούς Φορείς και Συλλόγους.

Μέλη της επιτροπής:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Καλαμάτας
Πρόεδρος της Συντονιστικής επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

Αντιδήμαρχος Νέων Έργων, Πολεοδομίας,

Προγραμματισμού και Τουρισμού Καλαμάτα

Συντονιστής του εγχειρήματος “Καλαμάτα 2021”

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΡΑΣ

Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ

Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης &

Ευρωπαϊκών Θεμάτων Δήμου Καλαμάτας

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΛΗΣ

Εκπρόσωπος φορέα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ ΑΜΚΕ για την

εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού “Καλαμάτα 2021”